Search form

Mateo 9

Pinahusay Ni Jesus Tu Lumpu

1Nadid, sinumakay de Jesus to abeng de, a inumahabes man dén side, a tulos nagsoli side to banuwan de. 2Ey du tolay sa, kembil de diya i esa a lumpu. Siya éy te katidug san to kama na. Ey ti Jesus, péketa na a méniwala side diya, éy kinagi na to lumpu, a “Patibayén mo i isip mua, Anéng. Pinatawad ka dén ta kasalanan mo.” 3Nadid, du maistu sa ta rilihiyon, pékabati de to kinagi ni Jesus, éy mégisip side a, “Anya i lélake a éye; isip na Diyos siya?” 4Pero ti Jesus, tukoy na dén i isip dia, a kinagi na dide, a “Bakit mégisip kam ta kona sina a medukés? 5Tama,” kagi na, “maari i maski ti ésiya a mégwari-wari a magpatawad ta kasalanan na tolay. Pero ti ésiya i maaria a makapagpalakad ta lumpu a tolay? 6Nadid,” kagi na, “sakén i lélake a gébwat ta langet; éy patunayan ko dikam a te kapangyarianék a magpatawad ta kasalanan, a péglakadén ko i lumpuae.” Nadid, kinagi ni Jesus to lumpu, a “Nay, umégkat ka dén, a alapén mo dén i kama mua, a ikad mo dén ta bile moy.” 7Nadid, pékabati no lumpu ta éya, éy inumégkat ngani dén, sakay nagsoli ta bile na. 8Ey du tolay sa, péketa de ta éya, éy méganteng side, a pinuri de i Diyos da nangatéd ta tolay ta kona sa a kapangyarian.

Kumuyog Ti Mateo

9Nadid, to kéhektat ni Jesus ta éya, éy neta na i esa a lélake a ti Mateo i ngahen na. Te eknud siya to pégsingihan ta buwes. Ey kinagi ni Jesus diya, a “Kumuyog ka diyakén a maging alagad ko.” Ey tinumaknég ti Mateo, a inumunonod diya.

10Nadid, to péngan ni Jesus to bile ni Mateo, éy inumange be sa a nékidipon dide i meadu a makasalanan a tolay, sakay du mégpabuwes. (Side i méngdaya ta tolay.) Ey édsa be sa du alagad ni Jesus. 11Ey du Pariseyo, péketa de, éy kinagi de du alagad ni Jesus, a “Bakit mékidipon tu maistu moy du makasalanan a tolay?”

12Ey ti Jesus, pékabati na dide, éy kinagi na, a “Bakit? Du mahusay éy éwan side tu kailangan ta magamot, éngˈwan du te saket. 13Ikad moy dén,” kagi na, “sakay isipén moy i kahulugen na éye; da kagi na Diyos, a bakén a regalo moy i gustu naa, éngˈwan tu kagbi moy ta tolay. Da sakén, éy éwanék se inumange a monda tumulung du mahusay a tolay. Engˈwan, du makasalanan i tulungan kua.”

Tungkul Ta Pégkulasiyon

14Nadid, du alagad ni Juan a Mégbinyag, éy inumange side ni Jesus, a kinagi de diya, a “Sikame, éy medalas kame a mégkulasiyon. Ey kona be sa du Pariseyo. Pero du alagad mo, éy bakit éwan side mégkulasiyon?” 15Ey kinagi ni Jesus dide, a “Ataay, maari beman a mégsisi i tolay éng kaguman de pabi i ikasal? Bagay éwan dén sa tu kadimoy de a ikasal, éy saya i oras de a magsisi a magkulasiyon.

16“Ewan tu nagtagpi ta bigu a resato to dati dén a badu,” kagi ni Jesus. “Da éng kona sa, éy péknetén no bigu tu dati, éy lalo dén a melawa tu ébut no badu. 17Ewan be tu méngiasék ta bigu a alak ta dati a pégaskanan. Bagay kona sa i ginamet, éy pomtak tu pégaskanan, da dati, a tulos mebulak tu alak. Sakay mawasak be dén tu pégaskanan. Maigi pa éy iasék i bigu a alak ta bigu be a pégaskanan. Eng kona sa éy pareho side a male.”

Tu Anak a Minate, Sakay Tu

Bébe a Minangkébil Ni Jesus

18Nadid, to pégkagi pabi ni Jesus du Pariseyo, éy dinumemét sa i esa a mataas a Judeo. Linumuhud siya ta harapa ni Jesus, a kinagi na, a “Minate dén tu anak ko. Kita pad dén a itupu pad i kamét mua diya, monda mabuhay siya.” 19Ey kinumuyog ti Jesus diya. Pati du alagad na.

20-21To péglakad de, éy kaununod na i esa a bébe a labindalawa dén a taon a mégdédigién. Kinagi na dén to isip na, a “Eng makbilan ko san i damit naa, éy maghusayék dén.” Kanya inumadene siya to adég ni Jesus, sakay kembilan na tu ontok san no badu na. 22Ey sinumuleg ti Jesus, éy péketa na diya, éy kinagi na, a “Anéng, diyan ka méganteng. Pinahusay ka dén na péniwala mo diyakén.” Ey to éya be san, éy naghusay tu bébe.

23Nadid, kédemét de to bile no mataas a Judeo, éy neta de du mégtogtog ta mosiko, sakay du meadu a tolay a mepehéng. 24Ey kinagi ni Jesus dide, a “Lumwas kam dén! Ewan minate i anaka; natidug san.” Ey pinégngihitan de ti Jesus. 25Pero nadid, to kéluwas du tolay, éy sinomdép ti Jesus, éy kembilan na tu kamét no anak, éy inumégkat. 26Ey kinumalat ta étanan a banuwan ta éya i nanyaria.

27Nadid, kéhektat ni Jesus ta éya, éy tinagubet siya na éduwa a lélake a buhék. Mégdulaw side a kinagi de, a “Apo ni Dabid, kagbian mo kame!”

28Ey késdép ni Jesus to bile, éy inumadene diya du buhék. Ey kinagi ni Jesus dide, a “Méniwala kam a magimet ko ye?” “O, Panginoon,” kagi de.

29Ey nadid, kembilan na i mata dia, a kinagi na, a “Manyari dikam ayun ta péniwala moy.” 30Ey naketa dén side. Ey pinagbilinan side ni Jesus ta mahigpit, a “Diyan moy ye iyébaheta ta maski ti ésiya.” 31Pero kéhektat de, éy nibébaheta de ta étanan i tungkul ni Jesus.

Pinahusay Ni Jesus Tu Bulol

32Nadid, to kéhektat du buhék a pinahusay na, éy niange de ni Jesus i esa a bulol a hinayup. 33Ey to pémaibut na to dimonyo, éy négkagi dén tu bulol. Ey nagtaka du tolay, a kinagi de, a “Sapul to éya, éy éwan tu mineta a kona se ta Israelae.” 34Pero du Pariseyo, kinagi de, a “Ti Satanas a mayor du dimonyo i nangatéda diya ta kapangyarian na a mégpaibut du dimonyo.”

35Nadid, linebut ni Jesus i étanan a banubanuwan ta éya, a nagtoldu siya du kapilya. Nipahayag na i Mahusay a Baheta tungkul ta péghari na Diyos, sakay pinahusay na du tolay ta étanan a sakisaket de. 36Ey péketa na du meaadu a tolay, éy kinagbian na side, da mehirap i buhay de, a éwan tu méngtulung dide. Koman side i tupa a éwan tu mégpastor dide. 37Kanya kinagi na du alagad na, a “Meadu i gapasén, pero kulang i magapas. 38Ipanalangin moy to te koo ta kapahayan, a paange na i meadu a magapas ta kapahayan na.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index