Search form

Mateo 9:20-21

20-21To péglakad de, éy kaununod na i esa a bébe a labindalawa dén a taon a mégdédigién. Kinagi na dén to isip na, a “Eng makbilan ko san i damit naa, éy maghusayék dén.” Kanya inumadene siya to adég ni Jesus, sakay kembilan na tu ontok san no badu na. 22Ey sinumuleg ti Jesus, éy péketa na diya, éy kinagi na, a “Anéng, diyan ka méganteng. Pinahusay ka dén na péniwala mo diyakén.” Ey to éya be san, éy naghusay tu bébe.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index