Search form

Taga Roma 1:13

13Sikam a tétotop ko, gustu ko a mapospusan moy a nagayakék ta meadu a beses a umangeék sina, monda tulungan ta kam. Pero éwanék nakatulos. Tinulungan ko dén du iba a tolay a éwan Judeo; éy nadid éy gustu ko tulungan ta kam be.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index