Search form

Taga Roma 1:17

17Dahilan i Mahusay a Baheta, éy saya i katunayana a tanggapén na Diyos i tolay a méniwala diya, a ibilang na side a éwan tu kasalanan. Kanya tu tolay a umasa ta Diyos éy tanggapén siya na Diyos, a tulos te buhay siya a éwan tu katapusan. Saya i kagia to kasulatan na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index