Search form

Taga Roma 1:18

Te Kasalanan I Tolay

18I ingél na Diyos ta langét, éy mehayag dén, a parusaan na a talaga du étanan a medukés a tolay a éwan méniwala diya. Side a mégharang ta katutuhanan dahil ta ugali de a medukés.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index