Search form

Taga Roma 1:20

20Sapul to pénglalang na Diyos ta mundua, éy nehayag dén i ugali na--i kapangyarian na, éy ta pagkadiyos na. Tukoy dén na tolay i kapangyarian na Diyos, maski éwan de neta, dahil to péglalang na. Kanya éwan side tu katuwiran.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index