Search form

Taga Roma 1:23

23Inibutan de dén tu péniwala de ta Diyos a éwan mate, a tulos side a sumésamba ta diyos-diyosan a inidsuraan san na tolay. O dikaya sumamba side ta ribultu na manok, éy ta hayup, éy ta ulag.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index