Search form

Taga Roma 10

1A tétotop ko, i panalangin kua, éy meligtas maka du kapareho ko a Judeo. Saya i gustu ko a tahod a tahod! 2Tutuhanan a mékidiyos side a tahod, pero mali i pékidiyos dia. 3Da éwan de tukoy éng kodya na Diyos a tumanggap ta tolay. Ey nadid, da éwan de tukoy, éy ginimet de i sarili de a rilihiyon, monda gustu maka side na Diyos. Pero éwan side méniwala a tanggapén na Diyos i tolay a umasa ni Cristo. 4Pero ti Cristo, éy pinalipas na dén tu kautusan a péniwalaan na Judeo. Kanya nadid éy tanggapén na Diyos i maski ti ésiya a umasa ni Cristo, a ibilang na side a éwan tu kasalanan.

Tanggapén Na Diyos I Maski Ti Esiya

5Nanulat ti Moises to araw, a i tolay a sumunud ta étanan a édse to kasulatan, habang buhay, éy siya i tanggapéna na Diyos; siya i meligtas. 6Pero tungkul ta pénanggap na Diyos ta tolay a umasa ni Cristo, éy te kagi be: Diyan kam kan mégkagi a te kailangan kam a umange ta langet a magpaange se ni Cristo, a monda iligtas na kam. 7Diyan kam kan be mégkagi a te kailangan kam a magahayok ni Cristo ta Dinatagen, a monda aguman na kam. 8Dahilan tu kagi na Diyos a ipahayag ko éy tanggapén na Diyos du umasa ni Cristo. Ey éwan ya mehirap a mapospusan, da tukoy moy dén. 9Eng ipagtapat mo a ti Jesus éy Panginoon, sakay éng méniwala ka a tahod a binuhay siya na Diyos to lébéng, éy meligtas ka a talaga. 10Dahilan, éng méniwala kitam a talaga, éy tanggapén kitam na Diyos, a ibilang na kitam a éwan tu kasalanan. Eng ipagtapat tam a siya i Panginoon tam éy meligtas kitam. 11Kagi to kasulatan, a maski ti ésiya a méniwala diya, éy éwan malungkut, 12maski Judeo éy ta éwan Judeo. Da i Diyos éy Panginoon ta étanan. Méngatéd siya ta biyaya ta étanan a dumaying diya. 13Dahilan i maski ti ésiya a dumaying ta ngahen na Panginoon éy meligtas.

14Pero i tolay, éy éwan side dumaying ta Panginoon éng éwan de siya tukoy. Ey pakodyan de siya a matukuyan, éng éwan de pabi nabaheta. Ey pakodyan de a mabaheta éng éwan tu méngibaheta dide? 15Sakay éwan tu méngibaheta dide éng éwan tu magutus ta esa a ange mangibaheta dide. Kanya te kagi to kasulatan, a “Masahat i tolay bagay te dumemét dide a méngibaheta dide ta Mahusay a Baheta.”

16Pero te meadu be a tolay a éwan méniwala to nabaheta de a tungkul ta Mahusay a Baheta. Maski ti Isayas to araw, éy kinagi na a “Panginoon, éwan side méniwala to nibaheta ko dide.” 17Kanya i tolay, méniwala side ni Cristo bagay mabaheta de. Sakay mabaheta de bagay te magtoldu dide tungkul ni Cristo.

18Nadid, du Judeo a éwan méniwala; bakit wade? Ewan de wade pabi nabaheta? Ewan! Nabaheta de dén. Dahilan maski ta ahe ta mundua, éy nabaheta de dén i Mahusay a Baheta. 19Bakit, éwan napospusan du Judeo a tanggapén be na Diyos i tolay a maski éwan Judeo? Ewan! Napospusan de dén ya. Da kinagi ni Moises a gemtén na Diyos a ménaghili du Judeo dahil ta kagbi na du iba a tolay a éwan nakapospos. 20Sakay kagi ni Isayas, a pumeta i Diyos du éwan Judeo a tolay a éwan nagahayok diya. 21Pero du Judeo, kagi na, éy gustu na Diyos a palagi na side a tanggapén, pero masuwayin side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index