Search form

Taga Roma 10:18

18Nadid, du Judeo a éwan méniwala; bakit wade? Ewan de wade pabi nabaheta? Ewan! Nabaheta de dén. Dahilan maski ta ahe ta mundua, éy nabaheta de dén i Mahusay a Baheta.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index