Search form

Taga Roma 10:19

19Bakit, éwan napospusan du Judeo a tanggapén be na Diyos i tolay a maski éwan Judeo? Ewan! Napospusan de dén ya. Da kinagi ni Moises a gemtén na Diyos a ménaghili du Judeo dahil ta kagbi na du iba a tolay a éwan nakapospos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index