Search form

Taga Roma 10:6

6Pero tungkul ta pénanggap na Diyos ta tolay a umasa ni Cristo, éy te kagi be: Diyan kam kan mégkagi a te kailangan kam a umange ta langet a magpaange se ni Cristo, a monda iligtas na kam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index