Search form

Taga Roma 11

Ewan Inidelan Na Diyos Du Judeo

1Nadid, dahil ta éya a kinagi ko, éy anya isip moya? Inidelan wade nadid na Diyos i tolay na a Judeo? Ewan! Mara sakén, Judeoék. Apoék ni Abraham. Sakupék ta lahi a gébwat ni Bendyamin. 2Kanya tukoy tam a éwan inidelan na Diyos i tolay na a Judeo a pinili na to araw. Ewan moy maala-ala tu kagi to kasulatan tungkul ta éya? Ti Purupeta Eliyas, éy nagabla siya ta Diyos du kapareho na a Judeo, a 3“Panginoon,” kagi na, “binunu de dén du iba a purupeta a méniwala diko. Sakay hinukat de dén du pégdasalan me diko. Ey nadid,” kagi na, “saken san dén i nabuhaya a méniwala diko. Sakay gustuék de be dén a bunon.” 4Pero “Ewan,” kagi na Diyos. “Ewan san siko i méniwalaa diyakén. Da te pitu pabi a libu a Judeo a méniwala diyakén, a éwan pabi sinumamba to diyos-diyosan a ti Baal.”

5Ey kona be sa nadid a panahun tam. Te sénganya pabi a Judeo a méniwala. Side i pinilia na Diyos a tolay na, da kagbian na side. 6Pinili na side dahil to kagbi na, éwan dahil to késunud de to kautusan na. Dahilan éng tanggapén na Diyos i tolay dahil ta késunud de, éy éwan tunay i kagbi na dide.

7Nadid, anya i kahulugan na éya? I keaduan na Judeo éy éwan tinanggap na Diyos, maski gustu de a tanggapén na side. Basta du séngasénganya san a pinili na, éy side san i tinanggap naa. Pero du iba, éy mekétog side tu ulo. 8Kagi to kasulatan, éy ginimet side na Diyos a mekétog tu ulo, monda éwan de mapospusan i plano na Diyos. Kanya hanggan nadid éy kona sa i ugali na Judeo. 9Sakay ti Dabid, éy kinagi na tungkul du Judeo i kona se: “Maparusaan maka side,” kagi na, “da umasa side ta kasaganaan de, kesira ta Diyos. Mahukum maka side. 10Atdinan maka side ta luku-luku a isip de, monda éwan de mapospusan, monda dumemét dide i mehirap a buhay.”

11Nadid, meta tam a dikél i kasalanan du Judeo, da inidelan de ti Cristo. Ey anya wade, idelan wade be dén side nadid na Diyos? Ewan! Pero nadid, dahil to kasalanan de, éy meadu dén a tolay a éwan Judeo i makaligtas. Kona sa, monda sumene maka du Judeo dide, a tulos side maka a sumoli ta Diyos. 12Nadid, da éwan naniwala du Judeo, éy inatdinan na Diyos du tolay a iba ta kaligtasan de. Kanya kédemét na oras a maniwala du Judeo ni Cristo, éy lalo a dikél i kaluub na Diyos du tolay a éwan Judeo.

Halimbawa Ta Sanga-sanga No Kayo

13Nadid, te kaginék dikam a éwan Judeo. Piniliék na Diyos a sakén i pinaange na a mégtoldu du tolay a éwan Judeo. Kanya mesipagék ta éya, 14monda maka sumene du kapareho ko a Judeo dikam, monda maka éy tanggapén de be ti Cristo, a tulos meligtas be side. 15Dahilan, to péngpabaya na Diyos du Judeo, éy tinanggap na du iba a tolay a éwan Judeo. Ey nadid kédemét na oras a tanggapén na du Judeo a huway, éy lalo a maigi i suwerte tama--koman kitam i tolay a nabuhay a huway!

16Nadid, ti Abraham to araw, éy tolay na Diyos. Kanya du apo-apo na a Judeo, éy tolay be side na Diyos. Halimbawa, du neditol a Judeo, éy ponan na kayo. Eng koo na Diyos i ponan no kayo, éy kona be sa i sanga-sanga na. Mara, i sanga-sanga na éy du Judeo. 17Ey nadid, kentol na dén i sénganya du sanga-sanga na. Sakay sikam a éwan Judeo, mara sikam i kalewas de, a nitongko kam dén nadid to ponan no kayo. Te buhay kam a gébwat to ponan. 18Pero diyan moy apién du sanga-sanga na a minebut. Diyan kam mégkagi a mahusay kam du Judeo. Da sanga-sanga kam be san, a gébwat i kabuhayan moy to ponan.

19Makay kagi moy a “Minebut dén du dati a sanga-sanga na, monda sikame i kalewas de.” 20Tahod ya. Minebut side da éwan side méniwala. Sakay sikam a éwan Judeo, tinanggap kam dén na Diyos dahil san ta péniwala moya diya. Kanya diyan kam mégpalalo, éngˈwan dapat umanteng kam ta Diyos. 21Da entan moy, éng pinarusaan na Diyos du tolay na a Judeo, éy makay parusaan na kam be. 22Enta moy i ugali na Diyos--mebait siya, pero metapang be! Metapang siya du éwan méniwala, pero mebait siya dikam, éng éwan moy pabayan tu péniwala moy diya. Pero éng kaleksapan moy tu péniwala moy diya, éy parusaan na kam be. 23Sakay pati du Judeo, éng soli side a méniwala a huway, éy tanggapén side na Diyos. Mara itongko side na Diyos a huway to ponan no kayo. 24Sikam a éwan Judeo, mara sanga-sanga kam a kentol to kayo a éwan mégbunga, a monda itongko kam to mahusay a kayo a te bunga. Ey du Judeo, da kentol side na Diyos a huway. I sanga-sanga na éya a kayo éy du tolay na Diyos.

Kagbian Na Diyos I Etanan

25A tétotop ko, te kaginék dikam a lihim, a gustu ko a mapospusan moy, monda éwan kam mégkagi a mahusay kam du Judeo. Saye i gustu ko a mapospusan moy: I késuwaya na Judeo éy éwan pirmi. Nadid san a panahun i pégidel dia ta Mahusay a Baheta, hanggan éwan pabi nagpasakup ni Cristo i étanan a iba a tolay a pinili na Diyos. 26Eng nanyari i éya, éy magsisi du Judeo a meligtas side a étanan. Da te kagi to kasulatan, a

“Tu méngiligtas, éy gébwat ta banuwan na Judeo. Ibutan na i gimet na Judeo a medukés. 27Sakay i Diyos, éy mékipagkasundu dide, a ibutan na i kasalanan de a étanan.”

28Du Judeo, da inidelan de i Mahusay a Baheta, éy naging kontara side ta Diyos. Ey dahil ta éya, sikam a éwan Judeo, éy pagkékataon moy, da tanggapén kam dén nadid na Diyos. Pero du Judeo, éy mahal pabi side na Diyos, alang-alang du apo de to araw. Du Judeo, éy side i pinilia na Diyos 29a tolay na. Ey éwan siya magbagu tu isip tungkul du tolay a tiniyak na a kagbian. 30Mara sikam a éwan Judeo, dati kam a masuwayin ta Diyos to éya. Pero nadid, da éwan dén méniwala du Judeo, éy sikam dén nadid i kékagbian naa. 31Sikam a éwan Judeo éy méniwala kam nadid, éy du Judeo éy éwan. Sikam éy kinagbian kam dén na Diyos. Ey kona be sa du Judeo ta esa a panahun ta pagsisi de. 32Da kinagi dén na Diyos a masuwayin i étanan a tolay, monda kagbian na side a étanan.

Puri Ta Diyos

33-34Dikél a tahod i kagbi na Diyos ta tolay! Matalinung siya a tahod, a mépospusan na i étanan! Ti ésiya i makapospusa ta isip na Diyos? Ti ésiya i makapagtoldu diya? Ti ésiya i makapagpaliwanag ta ugali naa? 35Ti ésiya i nakapangatéd ta Diyos, a monda te utang i Diyos diya? 36Ewan! Gébwat ta Diyos i étanan, da siya i naglalanga ta étanan! Siya i te koo ta étanan. Puri ta Diyos a éwan tu katapusan! Kona sa.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index