Search form

Taga Roma 11:1

Ewan Inidelan Na Diyos Du Judeo

1Nadid, dahil ta éya a kinagi ko, éy anya isip moya? Inidelan wade nadid na Diyos i tolay na a Judeo? Ewan! Mara sakén, Judeoék. Apoék ni Abraham. Sakupék ta lahi a gébwat ni Bendyamin.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index