Search form

Taga Roma 11:15

15Dahilan, to péngpabaya na Diyos du Judeo, éy tinanggap na du iba a tolay a éwan Judeo. Ey nadid kédemét na oras a tanggapén na du Judeo a huway, éy lalo a maigi i suwerte tama--koman kitam i tolay a nabuhay a huway!

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index