Search form

Taga Roma 11:20

20Tahod ya. Minebut side da éwan side méniwala. Sakay sikam a éwan Judeo, tinanggap kam dén na Diyos dahil san ta péniwala moya diya. Kanya diyan kam mégpalalo, éngˈwan dapat umanteng kam ta Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index