Search form

Taga Roma 11:22

22Enta moy i ugali na Diyos--mebait siya, pero metapang be! Metapang siya du éwan méniwala, pero mebait siya dikam, éng éwan moy pabayan tu péniwala moy diya. Pero éng kaleksapan moy tu péniwala moy diya, éy parusaan na kam be.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index