Search form

Taga Roma 11:25

Kagbian Na Diyos I Etanan

25A tétotop ko, te kaginék dikam a lihim, a gustu ko a mapospusan moy, monda éwan kam mégkagi a mahusay kam du Judeo. Saye i gustu ko a mapospusan moy: I késuwaya na Judeo éy éwan pirmi. Nadid san a panahun i pégidel dia ta Mahusay a Baheta, hanggan éwan pabi nagpasakup ni Cristo i étanan a iba a tolay a pinili na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index