Search form

Taga Roma 11:26

26Eng nanyari i éya, éy magsisi du Judeo a meligtas side a étanan. Da te kagi to kasulatan, a

“Tu méngiligtas, éy gébwat ta banuwan na Judeo. Ibutan na i gimet na Judeo a medukés.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index