Search form

Taga Roma 11:33-34

Puri Ta Diyos

33-34Dikél a tahod i kagbi na Diyos ta tolay! Matalinung siya a tahod, a mépospusan na i étanan! Ti ésiya i makapospusa ta isip na Diyos? Ti ésiya i makapagtoldu diya? Ti ésiya i makapagpaliwanag ta ugali naa? 35Ti ésiya i nakapangatéd ta Diyos, a monda te utang i Diyos diya?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index