Search form

Taga Roma 11:7

7Nadid, anya i kahulugan na éya? I keaduan na Judeo éy éwan tinanggap na Diyos, maski gustu de a tanggapén na side. Basta du séngasénganya san a pinili na, éy side san i tinanggap naa. Pero du iba, éy mekétog side tu ulo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index