Search form

Taga Roma 12

I Tunay a Kéasa Tam Ta Diyos

1Kanya nadid, a tétotop ko, da kinagbian kitam dén na Diyos, éy te pékiohonék dikam. Iatéd moy nadid i bégi moy ta Diyos habang buhay kam. Diyan moy gemtén i medukés, monda koo na i bégi moya. Saya i katunayana a méniwala kam diya a talaga. 2Diyan kam umayun ta ugali ta munduae. Engˈwan ipabagu kam ta Diyos tu isip, monda mabagu tu ugali moy, monda mapospusan moy éng anya i kaluuben na Diyos. Monda mapospusan moy éng anya i mahusay ta Diyos, o éng anya i kasayaan na, sakay ta tama a gimet.

3Dahil to tungkulin ko a niatéd diyakén na Diyos, éy mégkagiék ta éye ta bawat esa dikam: diyan moy isipén a mahusay kam ta iba a tolay. Engˈwan isipén moy ta mahusay, éng anya i kinamihasaan moy a nipagkaluub dikam na Diyos. Magisip kam ayun ta péniwala moy a nipagkaluub na Diyos ta bawat esa dikam. 4-5Mara i bégi na tolay éy meadu a kasangkapan, a éwan paripareho i gimet dia. Ey kona be sa i bégi ni Cristo. Nadid, sikitam i bégi ni Cristo, a sikitam i kasangkapan na bégi naa. Sakay naging isesa kitam dén. Sakay iba-iba i tungkulin tama. 6Nadid, i tungkulin tam a iba-iba a nipagkaluub dikitam na Diyos, éy gamitén tam side ta mahusay. Eng nipagkaluub diko na Diyos a bihasa ka a magpahayag ta kagi na, éy magpahayag ka ayun ta péniwala mo. 7Eng pinagkaluuben ka na Diyos ta tungkulin mo a mangtulung ta iba, éy tulungan mo dén. Eng i tungkulin mo éy mégtoldu, éy magtoldu ka dén. 8Eng i tungkulin mo éy maghatul, éy sigi ka; maghatul ka dén. Eng nipagkaluub diko na Diyos i tungkulin mo a méngatéd ta te kailangan, éy mangatéd ka dén ta mahusay. Eng siko i te kapangyarian ta gurupu mo, éy tulungan mo du kaguman mo ta mahusay. Sakay éng aguman mo i te hirap, éy diyan ka mégtamad.

9Mahalén moy i kapareho moy ta matapat. Kaiyamutan moy i medukés. Sugsugén moy i mahusay a ugali. 10Négsuyuan kam a kona ta tunay a pépétwadi. Igalang moy du kakaguman moy ta mahusay. 11Magpakasipag kam tu isip a magtarabaho ta Panginoon. 12Dapat masaya kam ta kéasa moy ni Jesus. Magtiyaga kam ta kahirapan moy. Manalangin kam a palagi. 13Mangatéd kam du tétotop moy a te kailangan. Patulusén moy ta bile moy i iba a tolay.

Tulungan Moy I Kalbug Moy

14Diyan moy isumpa du méngloko dikam, éngˈwan ipanalangin moy side. 15Mékipagsaya kam ta étanan a masaya. Eng te mégsanget, éy mékipagkaesa kam be dide. 16Négsuyuan kam. Diyan kam mégmalaki. Ey tanggapén moy be i mababa a tolay. 17Eng te méngloko dikam, éy diyan kam guméganti ta medukés. Pilitén moy a gemtén i mahusay a ugali. 18Eng maari, éy mékiagum kam ta mahusay ta étanan a tolay. 19A kékadimoy ko, diyan kam bumébilés. Bahala san i Diyos ta éya. Da kagi to kasulatan, a bahala i Diyos a gumanti ta nagimet ta medukés. 20Engˈwan, i maari a gimet moy éy éng mégalép tu kalbug mo, éy pékanén mo. Eng mégeplék, éy pénumén mo. Eng pakunan mo sa, éy masanike siya to ginimet na diko a medukés. 21Diyan kam bumébilés, makay madaig kam na medukés. Maigi pa éy gemtén moy i mahusay monda madaig moy i medukés.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index