Search form

Taga Roma 12:1

I Tunay a Kéasa Tam Ta Diyos

1Kanya nadid, a tétotop ko, da kinagbian kitam dén na Diyos, éy te pékiohonék dikam. Iatéd moy nadid i bégi moy ta Diyos habang buhay kam. Diyan moy gemtén i medukés, monda koo na i bégi moya. Saya i katunayana a méniwala kam diya a talaga.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index