Search form

Taga Roma 12:6

6Nadid, i tungkulin tam a iba-iba a nipagkaluub dikitam na Diyos, éy gamitén tam side ta mahusay. Eng nipagkaluub diko na Diyos a bihasa ka a magpahayag ta kagi na, éy magpahayag ka ayun ta péniwala mo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index