Search form

Taga Roma 12:8

8Eng i tungkulin mo éy maghatul, éy sigi ka; maghatul ka dén. Eng nipagkaluub diko na Diyos i tungkulin mo a méngatéd ta te kailangan, éy mangatéd ka dén ta mahusay. Eng siko i te kapangyarian ta gurupu mo, éy tulungan mo du kaguman mo ta mahusay. Sakay éng aguman mo i te hirap, éy diyan ka mégtamad.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index