Search form

Taga Roma 2

Tama I Péghukum Na Diyos

1Nadid, éng mapintasan moy i iba a tolay ta kasalanan de, éy éwan kam tu katuwiran. Dahilan, éng mapintasan moy i iba, éy pintasan moy be tu sarili moy a gimet, da tu gimet de a pinintasan moy, éy kona be sa i ugali moya! 2Eng tukoy moy dén a tama i péghukum na Diyos ta tolay a mégimet ta medukés a ugali, 3éy bakit gégemtén moy pa? Bakit pépintasan moy i iba ta gimet de, pero gégemtén moy be i kona sa? Ataay, isip moy beman éy makaiwas kam ta péghukum na Diyos éng ahigén moy be tu pinintasan moy a tolay! 4Tama a mebait i Diyos. Kanya, siguru, isip moy éwan na kam parusaan. Pero éwan! Ewan moy beman tukoy a pégpasensiyaan kam san na Diyos a monda te panahun kam maka a magsisi ta kasalanan moy? 5Pero sikam, da mekétog i ulo moya, a éwan kam mégsisi, éy lalo a dikél i parusa moy ta kédemét na péghukum na Diyos. Saya i oras a humayag i tama a parusa na Diyos. 6Da gantian na Diyos a talaga i étanan a tolay ayun ta gimet dia. 7Du tolay a mégimet ta mahusay, a umasa side ta gantimpala na Diyos dide ta langet, éy atdinan na side ta buhay a éwan tu katapusan. 8Pero du medukés a tolay a isipén de san tu sarili de, a éwan méniwala ta katutuhanan, éy kéiyamutan side na Diyos, a parusaan na side ta mahigpit! 9Du étanan a tolay a mégimet ta medukés, éy maghirap side ta dikél a hirap, maski Judeo éy ta éwan Judeo. 10Pero du tolay a mégimet ta mahusay, éy atdinan side na Diyos ta gantimpala a memahal, sakay ta kapayapaan; pati du Judeo éy ta éwan Judeo. 11Da éwan kumampi i Diyos ta isesa a lahi a tolay.

12Kanya du tolay a éwan Judeo, éy éwan de tukoy i kautusan ni Moises a gébwat ta Diyos. Pero parusaan side na Diyos ta kasalanan de. Ey du Judeo, da tukoy de dén i kautusan ni Moises, éy parusaan side na Diyos ta kasalanan de ayun to kautusan a linabag de. 13Dahilan, du mégbati ta kautusan, sakay éwan de sundin, éy éwan side tanggapén na Diyos. Pero du makasunud to kautusan, éy side i ibilanga na Diyos a éwan tu kasalanan.

14-15Du iba a tolay a éwan Judeo, éy éwan de tukoy i kautusan a gébwat ta Diyos. Pero tukoy de dén ta isip de éng te kasalanan side. Saya i katunayana a napospusan dén na tolay i kautusan na Diyos dide, maski éwan de nabasa tu kautusan. Dahilan, éng mensan, éy sugsugén de i kautusan, maski éwan de pabi tukoy.

16Nadid, dumemét i aldew a utusan na Diyos ti Cristo a maghukum ta tolay. Ey hukumén na Diyos i tolay ayun ta édse ta isip dia. Saya i plano na Diyos a iyépahayag ko.

Du Judeo Sakay Ta Kautusan

17Nadid, sikam a Judeo, éy mégmalaki kam a sikam i tolay na Diyos. Sakay umasa kam be ta péniwala moy to kautusan ni Moises, a iligtas kam na Diyos. 18Tukoy moy dén i kaluuben na Diyos. Makagimet kam ta mahusay dahil to pinagadalan moy a kautusan. 19Sikam a Judeo éy sikam i makapagpaliwanag ta mahusay a ugali du tolay a éwan makapospos. 20Sikam i makapagtoldua du éwan pabi nakatukoy ta Diyos! Isip moy a napospusan moy ta mahusay i katutuhanan da inadal moy tu kautusan ni Moises!

21Nadid, éng mégtoldu kam ta iba a tolay, éy bakit éwan moy tolduan tu sarili moy? Bakit hatulan moy du mégtako, pero sikam éy mégtako kam be! 22Bakit hatulan moy i tolay a diyan méngibébi éy ta méngilélake, pero sikam éy bakit méngibébi kam be? Kagi moy a kontara kam ta diyos-diyosan. Ey tama ya. Pero bakit mégtako kam be ta kasangkapan a édse to pégdasalan de. Mali ya! 23Purién moy tu kautusan na Diyos; pero lapastangan kam ta Diyos dahilan a ugali moy. Da lélabagén moy i éya! 24Anya tu dati a kagi to kasulatan? I kagi naa, éy “Du iba a tolay éy lapastangan kan side ta Diyos, dahil ta ugali na Judeo.”

25Tama ngani a mahusay i pagkahudeo moy a rilihiyon, éng sundin moy i kautusan. Pero éng labagén moy, éy éwan dén tu pasa tu pagkahudeo moy. 26Kanya du tolay a éwan Judeo, éng sundin de i utus na Diyos, éy ibilang side na Diyos a tolay na, maski éwan side ipasakup ta rilihiyon na Judeo. 27Sakay sikam a Judeo, maski sakup kam na rilihiyon moy, éy hukumén kam na Diyos a talaga; da éwan moy sundin i kautusan moy. Pero du éwan Judeo, éy sundin de. Ey side i katunayana a hukumén kam na Diyos. 28Ti ésiya i tunay a tolay na Diyos? Puwera du nipasakup ta rilihiyon na Judeo; 29éngˈwan i tunay a tolay na Diyos éy du tolay a nabagu dén i isip dia. Ey éwan ya gébwat to kautusan, éngˈwan gimet na Espiritu na Diyos. Side i puriéna na Diyos, maski éwan side purién na tolay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index