Search form

Taga Roma 2:12

12Kanya du tolay a éwan Judeo, éy éwan de tukoy i kautusan ni Moises a gébwat ta Diyos. Pero parusaan side na Diyos ta kasalanan de. Ey du Judeo, da tukoy de dén i kautusan ni Moises, éy parusaan side na Diyos ta kasalanan de ayun to kautusan a linabag de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index