Search form

Taga Roma 2:14-15

14-15Du iba a tolay a éwan Judeo, éy éwan de tukoy i kautusan a gébwat ta Diyos. Pero tukoy de dén ta isip de éng te kasalanan side. Saya i katunayana a napospusan dén na tolay i kautusan na Diyos dide, maski éwan de nabasa tu kautusan. Dahilan, éng mensan, éy sugsugén de i kautusan, maski éwan de pabi tukoy.

16Nadid, dumemét i aldew a utusan na Diyos ti Cristo a maghukum ta tolay. Ey hukumén na Diyos i tolay ayun ta édse ta isip dia. Saya i plano na Diyos a iyépahayag ko.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index