Search form

Taga Roma 2:22

22Bakit hatulan moy i tolay a diyan méngibébi éy ta méngilélake, pero sikam éy bakit méngibébi kam be? Kagi moy a kontara kam ta diyos-diyosan. Ey tama ya. Pero bakit mégtako kam be ta kasangkapan a édse to pégdasalan de. Mali ya!

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index