Search form

Taga Roma 2:4

4Tama a mebait i Diyos. Kanya, siguru, isip moy éwan na kam parusaan. Pero éwan! Ewan moy beman tukoy a pégpasensiyaan kam san na Diyos a monda te panahun kam maka a magsisi ta kasalanan moy?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index