Search form

Taga Roma 3

1Nadid, éng kona sa, éy anya i lamanga na Judeo ta éwan Judeo? Anya i kabuluhan na rilihiyon na Judeo? 2Meaadu! I lamanga na Judeo, éy nipagkatiwala na Diyos dide i kagi na. 3Maski éwan naniwala i sénganya dide ta pangako na Diyos, éy éwan na pabayan tu nipangako na. 4Da matapat i Diyos, maski mebuli i étanan a tolay. Kanya kagi no kasulatan, éy tama i kagi na Diyos; maski sisién siya na tolay, éy éwan siya tu kasalanan.

5Nadid, te tolay a mékipégpasuway diyakén. I kagi dia éy mahusay kan éng mégimet kitam ta medukés, monda meta kan du tolay a mahusay i gimet na Diyos. Kanya, kagi de a éwan na kitam kan parusaan ta kasalanan tam. 6Pero éwan! Mali ya! Da parusaan na Diyos a talaga i tolay ta mundua. 7Sakay te mégkagi a dapat kitam kan a mégbuli-buli, monda meta du tolay a matapat i Diyos. Kanya kagi de a éwan kitam kan parusaan na Diyos ta kasalanan tam. 8Maigi pa, kagi de, éy gemtén tam kan i medukés, monda meta du tolay a mebait i Diyos. Sakay te méngupos be diyakén, a kona sa i pégtoldu ko kana. Pero kakabulyan ya. Parusaan side na Diyos a talaga!

Ewan Tu Tolay a Ewan Tu Kasalanan

9Anya wade, sikitam a Judeo, mahusay kitam wade ta iba a lahi a tolay? Ewan! Da nagpatunayék dén a i étanan a tolay éy nadaig dén side na kasalanan. Pati Judeo éy ta éwan Judeo. 10Tutuhanan ya, da te kagi to kasulatan na Diyos, a “Ewan tu tolay a éwan tu kasalanan ta Diyos, maski isesa. 11Ewan tu nakapospos ta Diyos. Ewan tu te gustu a méniwala diya. 12I étanan a tolay, éy inadgen de dén i Diyos. Naging medukés dén side ta Diyos. Ewan tu mégimet ta mahusay, a maski ti ésiya. 13I labi na tolay éy koman i lébéng a mebébuyok, da palagi side a mégbuli-buli. Lélokon de i tolay ta labi dia. 14Sakay dédustaén de i kapareho de ta medukés. 15Sakay mémuno side agad. 16Palagi side a méngloko ta iba a tolay, a pahirapan de side. 17Ewan de pabi tukoy i mapayapa a buhay. 18Ewan side tu galang ta Diyos.”

19Nadid, napospusan tam dén a tu kautusan ni Moises, éy mégkagi tungkul du Judeo, da side ya i sakupa na éya. Pero éwan de tinupad. Kanya éwan side tu katuwiran ta Diyos. Dahil to kautusan, éy hukumén na Diyos i étanan a tolay ta mundua. 20Ewan tu tolay a nibilang na Diyos a mahusay da éwan tu sumunud to kautusan. Dahilan i kahulugen no kautusan, éy monda mapaliwanagen i tolay a te kasalanan side.

Ibilang Na Diyos Du Tolay

a Ewan Side Tu Kasalanan

21Nadid, hinumayag dén a tanggapén na Diyos i tolay, a ibilang na side a éwan tu kasalanan. Pero éwan ya gébwat ta pégsunud de to kautusan. 22Engˈwan, du umasa ni Jesu Cristo, éy side ya i ibilanga na Diyos a éwan tu kasalanan; maski Judeo éy ta éwan. (Tu dati a kasulatan i mégpatunaya ta éya.) 23Dahilan éy te kasalanan i étanan a tolay, kanya éwan side makaadene ta Diyos. 24Pero nadid, dahil ta kaluub na Diyos a mebait, éy tanggapén na i tolay, a ibilang na side a éwan tu kasalanan. Ey gébwat ya ni Cristo Jesus a méngiligtas dikitam. 25Tiniyak siya na Diyos a mate alang-alang ta tolay, monda du méniwala diya, éy pagpasensiyaan side na Diyos ta kasalanan de, dahil to dige ni Jesus. Ginimet ya na Diyos, monda ipeta na a tama i ugali na. To éya, éy éwan na pinarusaan i tolay ta kasalanan de. 26Pero nadid, éy pagpasensiyaan na Diyos i tolay a méniwala ni Jesus. Side i ibilang na a éwan tu kasalanan. Saya i katunayana a tama i ugali na Diyos.

27Kanya sikitam, éy éwan kitam makapagpalalo a mahusay kitam, da éwan tam tinupad i kautusan. Bakit meligtas kitam? Da sinumunud kitam wade ta kautusan? Ewan. Meligtas kitam dahil ta kéasa tam ni Cristo. 28Tukoy tam dén ya, a ibilang kitam na Diyos a éwan tu kasalanan dahil ta kéasa tam ni Cristo. Ewan ya dahil to péngtupad tam to kautusan. 29Ataay, isip moy beman Judeo san i tolay na Diyos? Ewan. Iligtas na be i iba a tolay a éwan Judeo. 30Siya i Panginoon na Judeo éy ta éwan Judeo! Tanggapén na san tu Judeo a umasa ni Cristo. Ey kona be sa du éwan Judeo; basta du umasa ni Cristo i tanggapén naa. 31Nadid, éng meligtas kitam dahil to kéasa tam san, éy anya wade? Kagi tam wade a éwan tu kabuluhan tu kautusan na Diyos? Ewan. Lalo kitam nadid a makatupad to kautusan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index