Search form

Taga Roma 3:19

19Nadid, napospusan tam dén a tu kautusan ni Moises, éy mégkagi tungkul du Judeo, da side ya i sakupa na éya. Pero éwan de tinupad. Kanya éwan side tu katuwiran ta Diyos. Dahil to kautusan, éy hukumén na Diyos i étanan a tolay ta mundua.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index