Search form

Taga Roma 3:24

24Pero nadid, dahil ta kaluub na Diyos a mebait, éy tanggapén na i tolay, a ibilang na side a éwan tu kasalanan. Ey gébwat ya ni Cristo Jesus a méngiligtas dikitam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index