Search form

Taga Roma 3:25

25Tiniyak siya na Diyos a mate alang-alang ta tolay, monda du méniwala diya, éy pagpasensiyaan side na Diyos ta kasalanan de, dahil to dige ni Jesus. Ginimet ya na Diyos, monda ipeta na a tama i ugali na. To éya, éy éwan na pinarusaan i tolay ta kasalanan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index