Search form

Taga Roma 3:31

31Nadid, éng meligtas kitam dahil to kéasa tam san, éy anya wade? Kagi tam wade a éwan tu kabuluhan tu kautusan na Diyos? Ewan. Lalo kitam nadid a makatupad to kautusan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index