Search form

Taga Roma 3:5

5Nadid, te tolay a mékipégpasuway diyakén. I kagi dia éy mahusay kan éng mégimet kitam ta medukés, monda meta kan du tolay a mahusay i gimet na Diyos. Kanya, kagi de a éwan na kitam kan parusaan ta kasalanan tam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index