Search form

Taga Roma 3:8

8Maigi pa, kagi de, éy gemtén tam kan i medukés, monda meta du tolay a mebait i Diyos. Sakay te méngupos be diyakén, a kona sa i pégtoldu ko kana. Pero kakabulyan ya. Parusaan side na Diyos a talaga!

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index