Search form

Taga Roma 4

Halimbawa Tungkul Ni Abraham

1Mara ti Abraham a apo tam to araw, bakit tinanggap siya na Diyos? 2Eng mara, nibilang maka siya na Diyos a éwan tu kasalanan dahil to gimet na a mahusay, éy maari maka siya a magpalalo ta éya. Pero éwan tu makapagpalalo ta Diyos a mahusay siya. 3Da kagi ta kasulatan a kanya tinanggap na Diyos ti Abraham a éwan tu kasalanan, éy dahil to kéasa na diya.

4Halimbawa man dén ye: mara éng mégtarabaho tu tolay a magpaupa, i iatéd de diya éy éwan kaluub, éng éwan upa na san. 5Pero tu tolay a umasa san ta Diyos, éy siya i ibilanga na Diyos a éwan tu kasalanan. Tanggapén na Diyos i kona sa a tolay a umasa san ni Jesus. Ewan na tanggapén i tolay a umasa to tarabaho na a para ta Diyos.

6Négkagi ti Dabid tungkul ta éya to araw, da kinagi na a masuwerte i tolay a ibilang na Diyos a éwan tu kasalanan, maski éwan nagtarabaho ta Diyos. 7“Masuwerte,” kagi na, “du tolay a pinagpasensiyaan na Diyos to kasalanan de! 8Masuwerte du tolay a ibilang na Diyos a éwan dén tu kasalanan.”

9Nadid, anya i isip moya? Akala moy wade éy Judeo san i masuwertea? Ewan! Da kagbian be na Diyos du éwan Judeo. Mara entan moy ti Abraham: tinanggap siya na Diyos a éwan tu kasalanan, dahil to kéasa na san. Ewan dahil to tarabaho na diya. 10Ey nadid, nikésiya na tinanggap ti Abraham? Tinanggap na siya bagu na tinupad tu utus na diya. Kanya diyan moy isipén a Judeo san i tanggapén na Diyos! 11Kétapos na éya éy tinupad ni Abraham tu utus na Diyos diya. To péngtupad na, éy saya i katunayana a tinanggap dén siya na Diyos dahil to kéasa na san diya. Maski éwan pabi siya tinumupad, éy nibilang dén siya na Diyos a éwan tu kasalanan. Kanya nadid, ti Abraham éy apo na du étanan a umasa ta Diyos, a tanggapén na, maski éwan side Judeo. 12Sakay apo be siya du Judeo. Pero éwan na side apo dahil ta pagkahudeo de, éngˈwan dahil ta kéasa de ta Diyos. Lahi side ni Abraham, da umaheg side diya a umasa ta Diyos bagu na tinanggap tu utus na Diyos diya.

Tu Pangako Na Diyos Ey Para Du Umasa Diya

13To araw, éy nipangako na Diyos ni Abraham a siya i te kapangyarian ta étanan ta mundua; sakay du apo-apo na éy te kapangyarian be. Nipangako na diya i éya éwan dahil to késunud na ta kautusan, éngˈwan dahil to pag-asa na ta Diyos. Kanya ibilang siya na Diyos a éwan tu kasalanan. 14Da enta moy: éng mara du méngtupad ta kautusan i matanggapa na Diyos, éy éwan dén tu pasa tu pangako na; sakay éwan maka be dén tu pasa tu kéasa tam diya. 15Dahil to kautusan éy parusaan na Diyos i tolay, da linabag de. Pero éng éwan tu kautusan, éy éwan be tu manglabag ta éya.

16Kanya tu pangako na Diyos éy para du umasa diya. Saya i ikaluub na du tunay a apo-apo ni Abraham--éwan san du sumunud to kautusan, éng éwan, pati du umasa diya a kona ni Abraham to araw. Da ti Abraham i apo tam, sikitam a umasa ni Cristo. 17Da nakasulat dén a kinagi na Diyos ni Abraham, a “Siko, Abraham, éy gemtén ko a siko i ama na meaadu a lahi na tolay.” Ey neta na Diyos a naniwala ti Abraham diya. Diyos i nangbuhay ta minate. Siya i naglalang ta étanan to kagi na san. Kanya makatupad siya to nipangako na.

18-19Kinagi na Diyos ni Abraham, a pagenakén na tu asawa na ta anak, a siya i maging ama na meaadu a lahi a tolay. Ey ti Abraham éy sandaan dén a taon i idad na. Sakay ti Sara a bakés na éy baug dén. Pero maski neta na a matanda dén side, éy inumasa san siya ta Diyos. Kanya tinupad na Diyos tu nipangako na diya, a nagenak tu asawa na; tulos kinumadu dén nadid du apo-apo na. 20Ewan naibut tu péniwala na to nipangako na Diyos diya. Kanya pinuri na i Diyos, a tulos lalo a tinumibay tu péniwala na diya. 21Tukoy dén ni Abraham a siguradu a tupadén na Diyos tu nipangako na diya. 22Ey dahil to kéasa na ta Diyos, éy ibilang na siya a éwan tu kasalanan. 23Nadid, i éya a kagi, a ibilang na kan a éwan tu kasalanan, éy éwan san para ni Abraham, 24éngˈwan para dikitam be, monda mapospusan tam be a tanggapén kitam be na Diyos--sikitam a méniwala diya. Siya i nangbuhay ni Panginoon Jesus to nikate na. 25Pinabuno ti Jesus dahil ta kasalanan tam. Sakay pinabuhay na Diyos a huway, monda ibilang kitam na Diyos a éwan tu kasalanan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index