Search form

Taga Roma 4:11

11Kétapos na éya éy tinupad ni Abraham tu utus na Diyos diya. To péngtupad na, éy saya i katunayana a tinanggap dén siya na Diyos dahil to kéasa na san diya. Maski éwan pabi siya tinumupad, éy nibilang dén siya na Diyos a éwan tu kasalanan. Kanya nadid, ti Abraham éy apo na du étanan a umasa ta Diyos, a tanggapén na, maski éwan side Judeo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index