Search form

Taga Roma 4:17

17Da nakasulat dén a kinagi na Diyos ni Abraham, a “Siko, Abraham, éy gemtén ko a siko i ama na meaadu a lahi na tolay.” Ey neta na Diyos a naniwala ti Abraham diya. Diyos i nangbuhay ta minate. Siya i naglalang ta étanan to kagi na san. Kanya makatupad siya to nipangako na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index