Search form

Taga Roma 5

Tanggapén Kitam Dén Na Diyos

1Nadid, ibilang kitam na Diyos a éwan tu kasalanan, dahil to kéasa tam ni Cristo. Kanya nadid, éy tinanggap kitam dén na Diyos, dahil to gimet ni Panginoon tam a Jesu-Cristo. 2Dahil ta péniwala tam diya éy makamtan tam dén i kabaitan na Diyos. Tinanggap na kitam dén. Ey mésaya kitam, da umasa kitam a kaguman na kitam ta lugar na a memahal. 3Sakay pati, éy mésaya kitam be ta hirap tam; da tukoy tam éng te hirap kitam éy matolduan kitam be a magtiyaga. 4Sakay éng magtiyaga kitam éy saya i katunayana a matibay i péniwala tam. Sakay éng matibay i péniwala tam éy umasa kitam ta mahusay. 5Ey éwan kitam masanike éng umasa kitam ta Diyos, da mahal na kitam a tahod. Ey mébati tam dén i pégmahal na dikitam dahil ta Banal a Espiritu a niatéd na dikitam.

6To éya a nadaig kitam pabi na kasalanan tam, éy minate ti Cristo para ta makasalanan a tolay. To takda a panahun éy niatéd na i buhay na para ta makasalanan. 7Tukoy tam a bihira a talaga i tolay a méngiatéd ta buhay na a para ta mahusay a tolay. Pero, éng mensan, éy te tolay a méngitaya ta buhay na para to kaguman na. 8Pero enta moy ti Cristo: to te kasalanan kitam pabi éy minate siya para dikitam! Saya i nipetaa dikitam na Diyos a mahal na kitam a tahod.

9Ey nadid, éng tinanggap kitam dén na Diyos dahil to dige ni Jesus to nikate na, éy anya? Ewan na kitam beman agawén ta pégparusa na Diyos? 10To péngkontara tam pabi ta Diyos, éy tinanggap na kitam a kadimoy na dahil to kéte no anak na. Eng kona sa, éy éwan kitam beman iligtas ni Cristo, da buhay dén siya? 11Sakay pati, éy masahat kitam dén ta Diyos dahil ta Panginoon tam a Jesu Cristo. Dahil diya éy tinanggap kitam na Diyos a kadimoy na.

Ti Adan Sakay Ti Cristo

12Natandaan moy ti Adan to araw. Siya i neditol a tolay ta mundua, éy nagkasala. Ey hanggan nadid éy siya be i inahega na étanan a tolay, da side ngani i lahi naa. Kanya mégkasala be side. Ey anya i bunga no kasalanan ni Adan? Ey dikamatayan! Kanya mate nadid i étanan a tolay, éy te kasalanan side a étanan. 13Bagu nanulat ti Moises to kautusan na Diyos, éy nagkasala pa i tolay. Pero éwan de kapanagutan tu kasalanan de, da éwan de pabi tukoy i kautusan. 14Pero sapul ni Adan a hanggan to panahun ni Moises, éy minate i étanan a tolay, maski éwan de inaheg ti Adan, to kéidel na to utus na Diyos diya.

Mara ipareho mo ti Adan ni Cristo: 15éwan side pareho. Da maski mate i étanan a tolay dahil to kasalanan ni Adan, éy siguradu a meligtas nadid i meadu a tolay dahil to gimet ni Jesu Cristo. Saya i kaluub na Diyos dikitam. 16Kanya éwan pareho i gimet diden ya a éduwa. Dahil to kasalanan ni Adan, éy mégkasala nadid i étanan a tolay, a tulos parusaan side na Diyos. Pero nadid, maski meadu kitam a kasalanan, éy naibutan dén side ni Cristo, a atdinan na kitam ta buhay a éwan tu katapusan! 17Katutuhanan a dahil to kasalanan no esa a tolay éy mate nadid i étanan a tolay. Pero nadid dahil to gimet no esa man dén a tolay, a ti Jesu Cristo, éy lalo a mahigpit i makamtan na tolay! Du étanan nadid a tumanggap ta kaluub na Diyos, a tulos ibilang na side a éwan tu kasalanan, éy mabuhay side a éwan tu katapusan.

18Kanya nadid, i kahulugina no kinagi ko éy kona se: tu ginimet no esa a lélake a medukés i nangatéda ta ikate na étanan a tolay. Pero tu ginimet no esa man dén a lélake a mahusay, éy saya i méngiligtas ta tolay, a atdinan na side ta buhay a éwan tu katapusan. 19Samakatuwid éy inatdinan ni Adan i meadu a tolay ta kasalanan, dahil to késuway na ta Diyos. Ey ti Cristo, dahil to késunud na, éy ibilang na Diyos i meadu a tolay a éwan tu kasalanan.

20Kanya to pégpahayag ni Moises to kautusan, éy lalo a nadagdagen i kasalanan na tolay. Pero éng dikél i kasalanan na tolay, éy lalo be a dikél i kagbi na Diyos dide. 21Kanya nadid éy mate i tolay dahil ta kasalanan de. Pero atdinan kitam be na Diyos ta kaluub na, dahil to kabaitan na. Atdinan na kitam ta buhay a éwan tu katapusan, dahil to gimet ni Jesu Cristo a Panginoon tam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index