Search form

Taga Roma 5:15

15éwan side pareho. Da maski mate i étanan a tolay dahil to kasalanan ni Adan, éy siguradu a meligtas nadid i meadu a tolay dahil to gimet ni Jesu Cristo. Saya i kaluub na Diyos dikitam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index