Search form

Taga Roma 6

Diyan Kam Utusan Na Kasalanan Moy

1Nadid, neta tam a kagbian kitam na Diyos maski nagkasala kitam. Ey anya i isip moya? Itulos tam i pégkasala tam, monda kagbian na kitam ta lalo pa ta éya? 2Ewan! Bakit magkasala kitam pa, éng inagaw kitam dén na Diyos to dati a ugali tam a makasalanan! Minate tu dati a pagkatolay tam. 3Ewan moy bale pabi napospusan, to nipagpabinyag tam a nipasakup kitam ni Cristo Jesus, éy bilang kaguman tam siya a minate. 4Kanya to nipagpabinyag tam, éy bilang nielbéng kitam a kaguman ni Cristo, monda kaguman na kitam be a mabuhay. Da pinabuhay siya Nama na ta kapangyarian na. Kona sa, monda te buhay kitam a bigu a éwan makasalanan.

5Nadid, éng nagpasakup kitam dén ni Cristo, a kaguman tam siya a minate, éy kaguman tam be siya a mabuhay a huway. 6Tukoy tam dén tu dati a pagkatolay tam a makasalanan, éy kaguman dén ya ni Cristo a nipako to kudos. Kona sa, monda mate tu dati a pagkatolay tam a medukés, monda éwan kitam utusan na kasalanan tam. 7Dahilan, éng kaguman moy dén ti Cristo a minate, éy inagaw na kam dén to dati a ugali moy a makasalanan. 8Dahilan eng kaguman tam ti Cristo a minate, éy tukoy tam a kaguman tam be siya a mabuhay a huway. 9Da tukoy tam a binuhay dén na Diyos ti Cristo, a éwan dén huway a mate. Ewan dén siya mate nadid, a hanggan. 10Mensan siya a minate para ta kasalanan tam. Hustu dén ya a katubusan na kasalanan na étanan a tolay. Ey nadid i buhay na éy para ta Diyos. 11Kanya sikam, dapat ibilang moy a pate dén tu dati a pagkatolay moy a makasalanan, a bigu dén i buhay moy nadid. I buhay moy nadid éy para ta Diyos, da sakup kam dén ni Cristo Jesus.

12Nadid, dahil ta éya, éy diyan kam dén péutus a huway ta kasalanan. Diyan kam méniwala ta hilig na bégi moya a medukés. 13Engˈwan utusan kam na Diyos, da inagaw kam dén na Diyos ta kamatayan, a inatdinan na kam dén ta bigu a buhay. Kanya iated moy ta Diyos i bégi moya, monda gamitén na kam ta mahusay a gimet. 14Ewan maari a utusan kam na kasalanan, da éwan kam dén sakup na kautusan, éngˈwan sakup kam dén na kagbi na Diyos. Aguman na kam nadid, a monda adgen moy tu kasalanan moy.

Inagaw Kam Dén To Kasalanan Moy

15Nadid, anya i akala moya ta éya? Itulos tam wade i pégkasala tam, da éwan kitam dén to kautusan, da sakup kitam dén na kagbi na Diyos? Ewan! Ewan maari! 16Ewan moy tukoy? Eng sundin moy i maski ti ésiya a magutus dikam, éy bilang sakupén na kam. Kanya éng sundin moy i kasalanan éy dekpén kam na kasalanan. Ey i bunga na éya éy kamatayan. Pero éng sundin moy i Diyos, éy tanggapén na kam, a atdinan na kam ta buhay a éwan tu katapusan. 17Salamat ta Diyos! Utusan kam na kasalanan moy to éya. Pero nadid éy sundin moy ta mahusay i katutuhanan a nitoldu dikam na Diyos. 18Inagaw kam dén ni Cristo to kasalanan moy. Ey nadid éy utusan kam dén na Diyos, a tulos gemtén moy i mahusay. 19Mégkagiék ta éye ta medibo san a kagi, monda maseplot moy a mapospusan. To éya éy sésundin moy a palagi i medukés a ugali. Ey nadid éy dapat sundin moy a palagi i mahusay a gimet, da sikam i tolay na Diyos.

20To éya a sésundin moy pabi i ugali moy a makasalanan, éy éwan kam pabi nasakup na mahusay a ugali. 21Pero anya i nasapit moya ta éya a mékasanisanike a ginamet moy? Ewan! Da i keangayan sana na éya éy kamatayan! 22Pero nadid, éy inagaw kam dén ni Cristo to kasalanan moy, a tulos utusan kam dén na Diyos nadid. Nakamtan moy nadid a tolay kam dén na Diyos. Ey anya i keangayana na éya? Ey buhay a éwan tu katapusan. 23Dahilan i keangayana na makasalanan a ugali éy kamatayan. Pero i kaluub na Diyos éy buhay a éwan tu katapusan. Ey gébwat ya ta Panginoon tam a Cristo Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index