Search form

Taga Roma 6:22

22Pero nadid, éy inagaw kam dén ni Cristo to kasalanan moy, a tulos utusan kam dén na Diyos nadid. Nakamtan moy nadid a tolay kam dén na Diyos. Ey anya i keangayana na éya? Ey buhay a éwan tu katapusan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index