Search form

Taga Roma 6:4

4Kanya to nipagpabinyag tam, éy bilang nielbéng kitam a kaguman ni Cristo, monda kaguman na kitam be a mabuhay. Da pinabuhay siya Nama na ta kapangyarian na. Kona sa, monda te buhay kitam a bigu a éwan makasalanan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index