Search form

Taga Roma 7:7

Tu Kautusan Ey Mégpaliwanag Ta Kasalanan

7Ey anya i kahulugina na éya? Medukés wade tu kautusan? Ewan! Pero éng éwan tu kautusan éy éwan ko napospusan éng anya i kasalanan na tolay. Eng éwan kinagi no kautusan a “Diyan ka medémot,” éy éwan ko maka napospusan a kasalanan i medémot.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index