Search form

Taga Roma 9

Du Judeo Ey Pinili Na Diyos

1Nadid, te kaginék dikam tungkul du Judeo. Katutuhanan i éye a kagi ko. Sakupék ni Cristo, a éwanék mégbuli-buli. I Banal a Espiritu éy mégiyan ta isip kua. Kanya tukoy ko a tama i kagi kuae. 2Mahigpit i kalungkutan kua du kapareho ko a Judeo! Mégsisiék tu isip dide, da lahi ko side! Side i kabébayan kua, éy talaga a maparusaan side. 3Gustu ko a sakén maka i isumpaa na Diyos kesira dide. Maski sakén maka i maibuta ni Cristo kesira dide. 4Du Judeo, éy side i pinilia na Diyos to araw, a naging tolay na. Side i anak na Diyos. Side i kaguman na to araw. Nékipagkasundu i Diyos dide, a inatdinan na side to kautusan na, sakay to pangako na. Side i sinumamba diya. 5Du apo-apo de to araw éy ti Abraham, sakay ti Isak sakay ti Israel. Ey ti Cristo, to naging tolay siya, éy Judeo be siya a kabébayan de. Siya i Diyos a mataas ta étanan. Purién tam siya a éwan tu katapusan! Kona maka sa.

6Kinagi dén na Diyos a tolay na du Judeo. Ey éwan naibut tu nipangako na, maski inidelan de ti Cristo. Da éwan étanan a Judeo i tinanggap na a tolay na. 7Ewan du étanan a apo-apo ni Abraham i tolay na Diyos. Da kinagi na Diyos ni Abraham, a “Basta du apo no anak mo a ti Isak i mebilang a gébwat diko.” 8Nadid, i kahulugan na éya, éy éwan tolay na Diyos i étanan a nienak ni Abraham, éngˈwan basta du anak a gébwat to pangako na Diyos. 9Ey anya tu nipangako na Diyos ni Abraham? “Ta esa a taon,” kagi na, “éy magsoliék dikam. Ta éya a panahun éy magenak ti Sara a bakés mo ta lélake.” Siya éy ti Isak.

10Sakay énta moy ti Rebeka a asawa ni Isak. Méngilog pabi siya to anak na a kambal, 11-12éy kinagi na Diyos diya, a “Tu sumunud a ienak, éy mataas siya to aka na.” Enta moy, éwan pabi side nienak, éy pinili dén na Diyos tu ikaduwa, a ti Hakob. Makay isip moy pinili na Diyos tu esa dahil to ugali na a mahusay. Pero éwan, da saya i kaluuben na. 13Da kagi to kasulatan a pinili na Diyos ti Hakob, a inidelan na tu aka na a ti Esaw.

14Nadid, éng kona sa, éy anya, makagi tam wade a éwan tama i gimet na Diyos, da tanggapén na tu esa, sakay tu esa éy éwan? Ewan! 15Da kinagi na Diyos ni Moises to araw, a “Kagbian ko i maski ti ésiya a gustu ko a kagbian.” 16Kanya du tolay a tanggapén na Diyos, éy éwan ya dahil to gimet de, éngˈwan gébwat san ya ta kagbi na Diyos.

17Mara enta moy ti Hari Paraon to araw: kinagi diya na Diyos, a “Ginimet ta ka a Hari ta Egipto, monda éng ibutan ta ka, éy meta na tolay i kapangyarian ko, tulos metanyag i ngahen ko ta buu a mundu.” 18Kanya sikitam, meta tam a kagbian na Diyos i maski ti ésiya a gustu na. Sakay pati éy paktogén na i ulo du iba a gustu na a paktogén.

Gemtén Na Diyos I Tolay Ayun Ta Gustu Na

19Nadid, éng kona sa i gimet na Diyos, éy makay kagi moy a bakit sisién na pa i tolay éng éwan de siya sundin, da Diyos ngani dén i nagpaktog ta ulo dia! 20Pero i sengbet kua ta éya, éy éwan kam maari a magpintas ta plano na Diyos. Bakit, maari wade i linalang na Diyos a mégkagi diya, a “Bakit linalangék ta kona se?” 21Ataay, tu mégimet ta binga, éwan bale siya maari a mégimet ta binga a memahal sakay ta binga a mura ta esa san a piraso a luta?

22Nadid, kona sa i Diyos--gemtén na i tolay ayun ta gustu na. Kanya du tolay a medukés, éy talaga a parusaan na. Pero tiisén na pabi side, monda ipeta na i pégparusa na dide. Sakay ta kapangyarian na éy ipeta na be. 23Gustu na ipeta na i kapangyarian na a mataas, sakay tu kaluub na du tolay a kagbian na, du pinili na a mégiyan diya ta langet. 24Ey sikitam ngani i pinili naa. Judeo éy ta éwan Judeo i pinili naa. 25To kasulatan ni Oseas, éy kinagi na ta éye: “Du tolay a éwan Judeo, éy tanggapén ko side a tolay ko, a mahal ko side.” 26To éya éy kagi de a éwan tolay na Diyos du éwan Judeo. Pero nadid éy dumemét i oras a dulawén de side a anak na Diyos. 27Sakay tu kasulatan ni Isayas, i kagi na tungkul du Judeo, éy “Maski meaadu side a koman i baybay ta diget, éy kétihék san i meligtasa dide; 28da bigla na Diyos a ganapén i pégparusa na ta tolay ta mundua.” 29Sakay esa pa a kagi ni Isayas, éy “I mataas a Panginoon, éng éwan na inagaw du sénganya du anak tam to te hirap tam, éy naubus kitam a koman i banuwan na Sodoma sakay ta Gomora.”

Du Judeo Ey Ewan Méniwala Ni Cristo

30Nadid, i kahulugina na éya, éy kona se: Du éwan Judeo, éy éwan side pinumilit a tanggapén side na Diyos; pero nadid éy tinanggap na dén side, a ibilang na side a éwan tu kasalanan, dahil to péniwala de ni Cristo. 31Pero du Judeo éy pinumilit side a tumupad ta kautusan, monda tanggapén side na Diyos. Pero éwan de kaya. 32Kanya éwan side maari, éy dahil pinumilit side a tanggapén side na Diyos dahil to ginimet de. Pero éwan side inumasa ni Cristo. Mara ti Cristo éy bito a kinehakpaan du Judeo. 33Da kinagi na Diyos to kasulatan, a “Enta moy, iedton ko ta banuwan na Judeo i esa a lélake. Mara bito siya a kehakpaan na tolay ta iyamut de. Pero du tolay a méniwala diya, éy éwan side malungkut.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index