Search form

Taga Roma 9:22

22Nadid, kona sa i Diyos--gemtén na i tolay ayun ta gustu na. Kanya du tolay a medukés, éy talaga a parusaan na. Pero tiisén na pabi side, monda ipeta na i pégparusa na dide. Sakay ta kapangyarian na éy ipeta na be.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index