Search form

Taga Roma 9:33

33Da kinagi na Diyos to kasulatan, a “Enta moy, iedton ko ta banuwan na Judeo i esa a lélake. Mara bito siya a kehakpaan na tolay ta iyamut de. Pero du tolay a méniwala diya, éy éwan side malungkut.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index