Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:15

15eyıts'ǫ yat'a dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ gǫ̀hłı̨ ha, wet'à dèè k'e dzęh awede,” hadı, eyıt'à hagòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index