Search form

Dànì Kèhoį̀wo 10:10

10Nımrod, Shınar nèk'e k'àowo elı̨ ekò wets'ǫ kǫ̀godeè t'akwełǫ̀ǫ̀ gòı̨làa sìı dıı hagìyeh ı̨lè: Babylon, Erek, Akad eyıts'ǫ Kalneh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index